p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

THE ACE I/D GENE POLYMORPHISM AND PHYSICAL PERFORMANCE IN A NON-ELITE FEMALE COHORT

F. Sırrı ÇAM1, Muzaffer ÇOLAKOĞLU2, Şule ÇOLAKOĞLU3,Afig BERDELİ4

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, Manisa
2Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Manisa
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İzmir

825 550

THE EFFECT OF COMPETITION ON ANTIOXIDANT ENZYMES AND LIPID PEROXIDATION IN ADOLESCENT SWIMMERS

YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERDE YARIŞMANIN ANTİOKSİDAN ENZİMLER VE LİPİD PEROKSİDASYONUNA ETKİSİ

Şenay KOPARAN1, Füsun ÖZTÜRK1, Melehat DİRİCAN2

1Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa

1140 667

CONCENTRIC ISOKINETIC STRENGTH OF SHOULDER ROTATOR MUSCLES IN TENNIS PLAYERS

TENİSÇİLERDE OMUZ ROTATOR KASLARININ KONSANTRİK İZOKİNETİK KUVVETLERİ

Gülbin RUDARLI NALÇAKAN, Emine KUTLAY, Erdinç DEMİRAY

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir

Bu çalışma, 17-20 Kasım 2004 tarihleri arasında Antalya’daki 10. Uluslararası Sağlık, Beden Eğitim Rekreasyon Spor ve Dans Konseyi (ICHPER•SD) Avrupa Kongresi ve Spor Bilimleri Derneği 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.

1175 717