p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

E. KONTER

Anahtar Sözcükler: Psikolojik beceri, profesyonel futbol, takım arkadaşlığı, performans

Öz

Araştırmanın amacı, profesyonel futbolcuların takım arkadaşlarıyla ilişki düzeylerine göre (iyi, orta ve zayıf) imgeleme (İM), baskı altında doruk performans (BD), bağlılık gösterme (BG), stresle başa çıkma (SB) ve karşılaşma kaygısını yönetme (KK) psikolojik becerilerini araştırmasktır. Araştırmanın evrenini Türkiye Futbol Federasyonunun 7. Bölgesi olan Güney-Anadolu illeri oluşturdu. Bu bölgedeki 18 profesyonel futbol takımından 17’sine ve 451 profesyonel futbolcudan toplam 312’sine ulaşıldı. Yöntem olarak Futbolda Psikolojik Beceriler Ölçeği-16 (FPBÖ-16)’dan ve futbolcuların takım arkadaşlarıyla ilişki düzeyine ilişkin ankete verdikleri yanıtlardan yararlanıldı. FPBÖ-16”nın güvenilirlik katsayıları, İM’de 0.66, BD’de 0.73, BG’de 0.62, SB’de 0.68 ve KK’de ise 0.63 idi. Tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testine göre, futbolcuların takım arkadaşlarıyla ilişkilerinin düzeyi ile BD, BG ve KK arasında anlamlı farklılık bulunmazken (p>0.05), bu düzey ile İM ve SB becerileri arasındaki farklılık anlamlı oldu (İM’de F (2) = 0.72, p<0.05 ve SB’de F (2) = 4.99, p<0.01). Scheffe testi, takım arkadaşlarıyla ilişkileri iyi düzeyde olan profesyonel futbolcuların, orta düzeyde olanlara göre, daha iyi İM (p<0.05) ve SB (p<0.01) becerileri olduğunu ortaya koydu. sini gösterdi. Takım arkadaşlarıyla ilişki düzeyi ile KK becerisi arasında ise, farklılık anlamlı olmaya yakın (p=0.053) bulundu. Bu konularda takımların profesyonel destek almalarının yararlı olacağı düşünülebilir.