p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Aydan Örsçelik, Mehmet Murat Seven, Yavuz Yıldız

Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Spor Hekimliği, Ankara, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Lateral epikondilit, spor yaralanmaları, terapötik enjeksiyon

Öz

Amaç: Kronik lateral epikondilit sık karşılaşılan, güçten düşürücü ve sıklıkla da inatçı bir durumdur. Proloterapi entezopatiler için önerilen enjeksiyon tedavilerindendir. Bu retrospektif çalışmada kronik lateral epikondilit tedavisinde proloterapi etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Üç aydan uzun süredir KLE tanısı ile izlenmekte olup konservatif tedaviden fayda görmeyen 35-51 yaş arası (ortalama 44.6 yaş) 16 rekreasyonel sporcu çalışmaya dâhil edilmiştir. Proloterapi solüsyonu lateral epikondil üstüne enjekte edilmiştir. Palpasyon ile hassasiyet saptanan kemik boyunca tendonun kısa segmentine ve annular ligamana peppering tekniği ile uygulanmıştır. Çoklu uygulamalarda seanslar arasında 3 hafta beklenmiştir. Tüm hastalara standart ev egzersiz programı verilmiştir. Vizüel Analog Skoru (VAS) ve DASH (The Disability of the Arm, Shoulder and Hand) testleri başlangıçta ve son uygulamadan 3 ay sonra uygulanmıştır.
Bulgular: İyileşme süreçlerine göre 12 hastaya (%75) üç seans, 1 hastaya (%6.2) çift seans ve 3 hastaya (%18.8) tek seans uygulama yapılmıştır. VAS skalasında istatistiksel olarak anlamlı gelişme gösterilmiştir; Başlangıç skorları 8.1 (±1.3)’den (minimum:6, maksimum:10) son enjeksiyondan 3 ay sonra 1.2(±1.2) (minimum:0, maksimum:4) değerine gerilemiştir (p<0.001). DASH skorunda da benzer bir gelişim gösterilmiştir; başlangıç skoru 78.6(±11.4) (minimum:62.2, maximum:99.3) değerinden son enjeksiyondan 3 ay sonra 33.5(±8.3) (minimum:24.3, maximum:49.3) değerine gerilemiştir (p<0.001).
Sonuç: Proloterapi uygulamaları kronik lateral epikondilitte güvenli ve etkili bulunmuştur. Bu konuda, çok sayıda hastaya uygulanacak geniş kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır.