p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Gizem Kocaman1, Emrah Atay2, Mahmut Alp3, Gürhan Suna3

1Mehmet Akif Ersoy University, Institute of Social Sciences, Department of Management, Burdur, Turkey
2Mehmet Akif Ersoy University, School of Physical Education and Sports, Department of Sports Administration, Burdur, Turkey
3Süleyman Demirel University, Faculty of Sports Sciences, Department of Sports Sciences, Isparta, Turkey

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanmaları, sırt yaralanmaları, boyun yaralanmaları, omuz yaralanmaları, okçuluk

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı okçuluk müsabakalarına katılan sporcuların kas-iskelet sistemi yaralanma türlerini, yaralandıkları bölgelerin ve yaralanma zamanının belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya ortalama yaşları 20.4±3.4 yıl, boyları 173.5±7.7 cm, vücut ağırlığı 69.0±11.2 kg olan 104’ü erkek (%68.9), 47’si kadın (%31.1) toplam 151 sporcu gönüllü olarak katıldı. Katılımcıların %58.9’u (n=89) klasik yay, %41.1’i (n=62) makaralı yay kullanmaktaydılar. Yaralanmaları değerlendirmede “Kas-İskelet Sistemi Anketi” kullanıldı. Ankette vücut dokuz bölüme ayrılmıştır. Anket sporcunun son bir yıllık periyottaki yaralanmalarını sorgulamaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde “Sosyal Bilimler için Geliştirilen İstatistik Programı”ndan yararlanıldı. Sonuçlar frekans, yüzde dağılımı ve ki-kare testleri ile değerlendirildi. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Sporcuların en fazla yaralandıkları bölgeler sırasıyla omuz %27.5 (n=60), boyun %18.3 (n=40), sırt %16.1 (n=35) bölgeleriydi. Kategorilere (klasik yay, makaralı yay) göre yaralanma değerlendirmesi yapıldığında en fazla yaralanmanın görüldüğü vücut bölgeleri değişmemektedir. Klasik yayda meydana gelen yaralanma görülme oranı makaralı yaya göre daha yüksek olmasına rağmen, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildi (p>0.05). Her üç bölgede de en çok görülen yaralanma türü kas ağrısı ve zorlanma idi. Bu yaralanmaların %57.6’sı antrenmanda meydana gelmişti. Yaralanmaların %35.0’i bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmişti.
Sonuç: Okçular en çok omuz, boyun ve sırt bölgesinden yaralanmaktadır. Bu yaralanmalar en çok kas ağrısı ve zorlanma şeklindedir. Yaralanmaların büyük çoğunluğu antrenmanda meydana gelmektedir. Okçularda yaralanmaların azaltılması için omuz, boyun ve sırt bölgeleri daha çok kuvvetlendirilmelidir. Özellikle antrenman ve müsabakalarda bu bölge kaslarına özgü ekstra ısınma programı uygulanmalıdır. Atış tekniklerinin doğru uygulandığından emin olunmalıdır.

Cite this article as: Kocaman G, Atay E, Alp M, et al. Site and type assessments of sports injuries in archers. Turk J Sports Med. 2018;53:1-8.
Not: Bu çalışma 4. Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi'nde (21-23 Nisan, 2017) poster bildiri olarak kabul edilmiştir.