p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Sabriye Ercan1, Esma Arslan1, Cem Çetin1, Zeliha Başkurt2, Ferdi Başkurt2, Mukadder İnci Başer Kolcu3, Giray Kolcu3

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
3Department of Medical Education and Informatics, Faculty of Medicine, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı ‘Sıçramadan Sonra Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlı'nın Türkçe geçerliğini ve güvenirliğini sağlamak ve bu sistemi sporcu sağlığı ile ilgilenen araştırmacıların kullanımına sunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma nicel araştırma deseninde geçerlik çalışması olarak tasarlanmıştır. On maddelik yönerge Türkçeye çevrilmiştir. Çeviri çalışması sonrasında, Türkçe yönergenin; dilini ve anlaşılırlığını incelemek, maddelerin kullanımında Türkiye'deki alan uzmanlarının dil ve kültürel uygunluğunu belirlemek amacı ile 13 kişilik bir grupta değerlendirme yapılmış ve uzman görüşü alınmıştır. Değerlendirme sonunda alınan geri bildirimler doğrultusunda Türkçe yönergeye son şekli verilerek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Alan uzmanı iki araştırmacı Türkçe yönergenin değerlendirici içi ve değerlendiriciler arası güvenirliğini saptamak için yaşı 18-25 yıl arasında olan, sıçrama testi yapmasına engel kas-iskelet sistemi yaralanması bulunmayan 62 (%40.3 erkek, %59.7 kadın) katılımcıyı orijinal araştırmada tarif edilen sıçrama testine tabi tutmuşlardır. Test-retest puanlama sonuçlarının, değerlendiriciler içi ve arası güvenirlik analizlerinin yapılabilmesi için sıçrama sırasında önden ve yandan video kamera ile kayıt alınmıştır.

Bulgular: Ölçeğin ortalama madde kapsam geçerlik indeksi değeri (I-CVI) 0.91 (en düşük 0.84; en yüksek 1.00) olarak belirlenmiştir. Ölçek maddeleri için en düşük ölçek kapsam geçerlik indeksi (S-CVI) 0.80, en yüksek ise 1.00 olarak belirlenmiştir. Ölçek-Kapsam Geçerlik İndeksi Ortalama (SCI/Ave) değeri 0.91'dir. Birinci değerlendirici (test: 6.84±1.85; retest: 6.94±1.93; p˃ 0.05) ile ikinci değerlendiricinin (test: 6.37±1.46; retest: 6.37±1.72; p˃ 0.05) hata puanlamaları arasında fark yoktur (p˃ 0.05). Değerlendirici içi (Değerlendirici1 Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı: 0.81, Değerlendirici2 Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı: 0.71) ve değerlendiriciler arası (Değerlendirici1,2Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı: 0.73) güvenirliğinin iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Sıçramadan sonra yere iniş hatası puanlama sistemi-Gerçek Zamanlı'nın Türkçe geçerliği ve güvenirliği sağlanmıştır. Böylece, sıçramadan sonra yere inişteki hataların tespit edilmesini kolaylaştıran pratik bir sistem Türk araştırmacıların ve sporcu sağlığı ile ilgilenen sağlık profesyonellerinin kullanımına sunulmuştur.

Alıntı: Ercan S, Arslan E, Cetin C, Baskurt Z, Baskurt F, Baser Kolcu MI, et al. The validity and reliability study of Turkish version of the Landing Error Scoring System-Real Time. Turk J Sports Med. 2021;56(1).20-27.; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0465

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.

Acknowledgments

Sıçrama testlerinin uygulanması sırasındaki yardımları için Arş. Gör. Dr. Ayhan Canbulut'a, Uzm. Fzt. Mesut Ergan’a ve çalışmamıza katılan tüm gönüllülere teşekkür ederiz.