p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Araştırma Makalesi

EFFECTS OF GNB3 C825T MUTATION ON ATHLETIC PERFORMANCE IN FOOTBALL PLAYERS AND SEDENTARY SUBJECTS

FUTBOLCU VE SEDANTERLERDE GNB3 C825T MÜTASYONUNUN ATLETİK PERFORMANSA ETKİSİ

Nurten DİNÇ1, Selda BEREKET YÜCEL1, Metin V. SAYIN1, Fatma TANELİ2

1Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa

5887 1771

THE EFFECT OF IVIG TREATMENT ON MUSCULAR FUNCTIONS IN PATIENTS WITH ANTIBODY-DEFICIENCY DISORDERS

PRİMER İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTALARDA İNTRAVENÖZ İMMÜNOGLOBÜLİN TEDAVİSİNİN KAS FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Sara Şebnem KILIÇ1, Bedrettin AKOVA2, Gökhan ÖZHAN2

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bursa

8519 1777