p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Dergimize gönderilen makaleler öncelikle alıntı (plagiarism) taramasından geçirilmektedir.

Araştırma Makalesi

Site and Type Assessments of Sports Injuries in Archers

Okçularda Spor Yaralanmaları Bölgelerinin ve Türlerinin Değerlendirilmesi

Gizem Kocaman, Emrah Atay, Mahmut Alp, Gürhan Suna

Evaluation of Alpine Skiing Injuries in Terms of Personal Precautions: Erciyes Sample

Emrah Yılmaz, Gökmen Özen, Hürmüz Koç

Relationship of Lower Extremity Muscle Strength with Balance and Lower Extremity Functions in Elderly Women

Yaşlı Kadınlarda Alt Ekstremite Kas Kuvvetinin Denge ve Alt Ektremite Fonksiyonları ile İlişkisi

Ferdi Başkurt, Sabriye Ercan, Zeliha Başkurt

Effects of a Volleyball Match on Serum Nitric Oxide Level and Oxidant/ Antioxidant Status

Nihan Karaca, Faruk Turgay, Gülbin Rudarlı Nalçakan, Mesut Nalçakan, Ali Rıza Şişman

The Effects of Prolotherapy in Recreational Athletes with Plantar Fasciitis

Plantar Fasiitli Rekreasyonel Sporcularda Proloterapi Uygulamasının Etkinliği

Ali Haydar Apaydın, Aydan Örsçelik, Yavuz Yıldız

Olgu Sunumu