p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yıldırım Kayacan, Muhammed Öniz

Ondokuz Mayıs University, Yaşar Doğu Faculty of Sport Sciences, Samsun, Turkey

Anahtar Sözcükler: Üreme hormonları, gonadotropinler, egzersiz

Öz

Amaç: Düzenli yapılan fiziksel aktivitelerin hormonlar üzerine olan etkisi birçok araştırmanın konusu olmuştur ve bu araştırmaların sonucunda, hormonal değişimlerin fiziksel aktiviteye metabolik ve endokrin adaptasyonla karşılık verdiği fikri ağırlık kazanmıştır. Ancak; çalışmaların çoğunlukla kadınlar üzerinde yoğunlaştığı, erkek gruplarındaki çalışmaların hormon profili belirleme yönüyle yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda sunulan çalışmanın amacı düzenli olarak uygulanan aerobik egzersizin erkeklerde üreme hormonlarına etkisinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmada 18-25 yaş grubundaki 40 erkeğin (20 sedanter, 20 sporcu) üreme fonksiyonlarında etkili olan follikül stimüle edici hormon (FSH), lüteinleştirici hormon (LH), östradiol, total testosteron, tiroid stimüle edici hormon (TSH) ve prolaktin düzeylerine bakıldı. Elde edilen bulgular bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilerek p<0.05 düzeyindeki değerler anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Analiz sonuçlarına göre sedanterlerde östradiolün anlamlı düzeyde yüksek olduğu (30.9 ± 13.4 pg/ml), LH'ın ise düşük (3.76 ± 0.65 mU/ml) olduğu tespit edildi (p<0.05). Total testosteron, TSH, FSH ve prolaktin hormonlarında ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık saptanmadı.
Sonuç: Elde edilen bulgulara göre düzenli uygulanan egzersiz programlarının endokrin sistemi etkileyerek erkek üreme hormonları üzerinde kısmen etkili olabileceği söylenebilir.

Cite this article as: Kayacan Y, Öniz M. The effect of regular exercise on reproductive hormones in male athletes. Turk J Sports Med. 2017;52:84-91.