p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Cem Sinan ASLAN, Mahmut KARAKOLLUKÇU, Mehmet GÜL, Mücahit FİŞNE

Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Sivas

Anahtar Sözcükler: Güreş, fiziksel ve motorik özellikler, yıldızlar

Öz

Bu araştırmanın amacı, 13-15 yaş grubu güreşçilerin bir yıllık süre sonunda fiziksel ve motorik özelliklerindeki değişimlerinin saptanmasıdır. Araştırmaya, Sivas ilinde düzenli olarak antrenman yapan 13-15 yaş grubu toplam 26 sporcu gönüllü olarak katıldı. Araştırma grubuna başlangıçta ön test; bir yıl sonra da son test uygulandı ve ölçüm sonuçları karşılaştırıldı. Tanımlayıcı modelde yapılan bu araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS v21.0 paket programı kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler; ölçüm sonuçlarını kıyaslamak için “paired sample” t-testi uygulandı. Yanılma düzeyi (α) 0.05 olarak kabul edildi. Karşılaştırma sonuçlarına göre; güreşçilerin boyları, vücut ağırlıkları, vücut kitle indeksleri, vücut yağ oranları, yağsız vücut kitleleri, el pençe kuvvetleri, esneklikleri, sağlık topu fırlatma mesafeleri, 30 sn mekik çekme, anaerobik güç ve aerobik dayanıklılık değerleri anlamlı derecede artarken; dikey sıçrama, durarak uzun atlama ve 30 m sürat değerlerinde anlamlı bir artış saptanmadı.