p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Şerife Şeyma Torğutalp1, Naila Babayeva2, Ömer Özkan2, Fatmanur Akdoğan Kıttana3, Alpaslan Alp3, Feza Korkusuz2

1Sports Medicine Section, Gaziler Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Sports Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
3Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: hipermobilite, kollajen, gen ekspresyonu

Öz

Amaç: Genel eklem laksitesi bir bağ dokusu bozukluğu olup, sporcularda kas-iskelet sistemi yaralanmalarına neden olabilir. Tip I, V ve XII kollajenlerin gen ekspresyon seviyeleri bağ dokusunun bileşenlerini ve özelliklerini etkilemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada bağ dokusu özellikleri üzerine etkisi olan ve daha önce sporculardaki ligament yaralanmaları ile ilişkisi gösterilmiş olan COL1A1, COL5A1 ve COL12A1 gen ekspresyonlarının düzeylerinin ve bu gen ekspresyonlarının genel eklem laksitesi ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Toplam 20 sporcu çalışmaya dahil edildi. Eklem laksitesi Beighton Horan Eklem Mobilite İndeksine (BHJMI) göre değerlendirildi. Katılımcılar BHJMI skorlarına göre hipermobilitesi olmayan (n=11) ile artmış mobilite ve hipermobilitesi olan (n=9) olmak üzere iki gruba ayrıldı. COL1A1, COL5A1 ve COL12A1 gen ekspresyon seviyelerini saptamak için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi kullanıldı.

Bulgular: Gruplar arasında COL1A1, COL5A1 veya COL12A1'in gen ekspresyonlarında anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Genel eklem laksitesi olan ve olmayan katılımcıların kollajen tip I, III ve V gen ekspresyonları arasında anlamlı fark bulunmadı. Spor yaralanmalarına sebep olan hipermobilite ile ilgili potansiyel genetik varyantların değerlendirilmesi için genom boyutunda ilişkilendirme çalışmaları önerilmektedir.

Alıntı: Torgutalp SS, Babayeva N, Ozkan O, Akdogan Kittana F, Alp A, Korkusuz F. The association of collagen 1A1, 5A1 and 12A1 gene expression with general joint laxity in athletes is non-significant. Turk J Sports Med. 2020;55(4):308-13.